กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นางเกศณี พรมเทศ

  -----------หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป--------
 • นางสาวจตุพร ยตะโคตร

  ---------รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป---------
 • นายวีระศักดิ์ สารกรณ์

 • นายยุทธนา แสงคำ

 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

  ----เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป---
Visitors: 42,039