ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิคุณพุ่ม

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาที่จัด การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความ พร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปัจจุบันมีเด็กพิการที่เข้ามารับบริการจำนวน 259 คน ส่วนใหญ่ เป็นเด็กพิการตามบ้านที่มีสภาพความพิการรุนแรง มีโรคประจำตัว มีฐานะยากจน ไม่สามารถเดินทางมารับบริการทางการศึกษาได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิทรง ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่มในจังหวัดเลย ประจำทุกปี ปีละ 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งมีเด็กพิการยื่นขอรับทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีเด็ก พิการส่วนหนึ่งไม่ได้รับทุน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้ขอการสนับสนุนทุน การศึกษาเพิ่มเติม จากหน่วยงาน ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

Visitors: 42,039