รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ 2552 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร

ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดด้านล่าง...

 

Visitors: 55,235