ประกาศค่าเป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

                 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

                                1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน

                                1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

                 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

                 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้จัดทำประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังตาราง 4

 

ตาราง  5  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

 

มาตรฐานที่

เรื่อง

ค่าเป้าหมาย

1

คุณภาพผู้เรียน

ยอดเยี่ยม

2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

3

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยอดเยี่ยม

Visitors: 92,436