รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

             ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย สํานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ จะคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างในตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ด้วยวิธีสอบคัดเลือกดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๕ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างในตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างครับ)

Visitors: 96,694