ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษา สื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวก บริการหรือความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทั้ง 9 ประเภท โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยมีครูการศึกษาพิเศษ รวมทั้งนักสหวิชาชีพให้บริการด้านคำปรึกษา ฟื้นฟู โดยร่วมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องให้สามารถดูแลช่วยเหลือได้ถูกต้องตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกให้บริการเยี่ยมบ้านตามพื้นที่ที่ห่างไกล พร้อมกับจัดตั้งหน่วยบริการตามพื้นที่อำเภอต่างๆภายในจังหวัด เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้นโยบายการลดความเลื่อมล้ำของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับสิทธิทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนนด้อยโอกาส คนพิการ ที่ต้องได้รับการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

"คนพิการไม่ไร้ค่า หากพัฒนาให้ถูกทาง"

#PR Loei Special Education Centre

 กิจกรรมทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

..................................................................................................................................................................................................

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

 


  • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

  • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

  • รายงานการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
    • koonpoom.png
      รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิง...
Visitors: 50,835