ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษา สื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวก บริการหรือความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทั้ง 9 ประเภท โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยมีครูการศึกษาพิเศษ รวมทั้งนักสหวิชาชีพให้บริการด้านคำปรึกษา ฟื้นฟู โดยร่วมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องให้สามารถดูแลช่วยเหลือได้ถูกต้องตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกให้บริการเยี่ยมบ้านตามพื้นที่ที่ห่างไกล พร้อมกับจัดตั้งหน่วยบริการตามพื้นที่อำเภอต่างๆภายในจังหวัด เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้นโยบายการลดความเลื่อมล้ำของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับสิทธิทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนนด้อยโอกาส คนพิการ ที่ต้องได้รับการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

"การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง"

Visitors: 130,492