ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษา สื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวก บริการหรือความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทั้ง 9 ประเภท โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยมีครูการศึกษาพิเศษ รวมทั้งนักสหวิชาชีพให้บริการด้านคำปรึกษา ฟื้นฟู โดยร่วมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องให้สามารถดูแลช่วยเหลือได้ถูกต้องตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกให้บริการเยี่ยมบ้านตามพื้นที่ที่ห่างไกล พร้อมกับจัดตั้งหน่วยบริการตามพื้นที่อำเภอต่างๆภายในจังหวัด เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้นโยบายการลดความเลื่อมล้ำของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับสิทธิทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนนด้อยโอกาส คนพิการ ที่ต้องได้รับการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างเท่าทเียมและทั่วถึง

"คนพิการไม่ไร้ค่า หากพัฒนาให้ถูกทาง"

  • IMG_9745 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคณะครูนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำ...
  • IMG_9782 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง นางสาวทาริกา...
  • นิเทศการสอน250662_๑๙๐๗๐๓_0015.jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอนโดยมีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน การเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แนะนำเทคนิค วิธีการ การสอนสำหร...
  • IMG_9636 (Medium).JPG
   28 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการอบรมให้ความรู้วินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีสำหรับข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกคน ในการปฏิบัติงาน...
  • 378186.jpg
   24 มิถุนายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก...
Visitors: 45,463