ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษา สื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวก บริการหรือความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทั้ง 9 ประเภท โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยมีครูการศึกษาพิเศษ รวมทั้งนักสหวิชาชีพให้บริการด้านคำปรึกษา ฟื้นฟู โดยร่วมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องให้สามารถดูแลช่วยเหลือได้ถูกต้องตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกให้บริการเยี่ยมบ้านตามพื้นที่ที่ห่างไกล พร้อมกับจัดตั้งหน่วยบริการตามพื้นที่อำเภอต่างๆภายในจังหวัด เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้นโยบายการลดความเลื่อมล้ำของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับสิทธิทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนนด้อยโอกาส คนพิการ ที่ต้องได้รับการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

"คนพิการไม่ไร้ค่า หากพัฒนาให้ถูกทาง"

  • IMG_1435.JPG
   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมก...
  • IMG_1352.JPG
   7 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู | กิจกรรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชนเพื...
  • 423362.jpg
   5-9 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรง...
  • 13
   3 สิงหาคม 2562 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมื...
  • IMG_0933 (Large)
   2 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษ...
Visitors: 46,995