ข้อมูลบุคลากร

 • นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
 • นางชญานิน อุณหพันธ์

 • นางสาวจตุพร ยตะโคตร

 • นางสาวภคอร ละอำคา

 • นางสาวภาวิณี เทมียโก

 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

 • นายวีระศักดิ์ สารกรณ์

 • นางพัทยา ไชยกว้าง

 • นางภัทรี เสามั่น

 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

 • นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา

 • นางสาววราภรณ์ แสงกล้า

 • นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่ม

 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

 • นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน

 • นายนวพัตร นิลโชติ

 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

 • นางศริญญา ศรีภูวงศ์

 • นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์

 • นายกฤษณ์ ชิณกะธรรม

 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

 • นายยุทธนา แสงคำ

 • นางสาวเยาวภา แสงคำ

 • นายทนงศักดิ์ อินนุรักษ์

 • นายศิริโชค กองเฉย

 • นางสาววิภาดา รันระนา

 • นางสาวเกศสิณี อาจแก้ว

 • นางนิตยา นิลโชติ

 • นายวัชรพล ทิพนนท์

ข้อมูลบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ข้าราชการ 21 คน
พนักงานราชการ 9 คน
ครูอัตราจ้าง 6 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 32 คน
จ้างเหมาบริการ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 72 คน

Visitors: 49,218