ข้อมูลบุคลากร

 • นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน

                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • นางสุนทรี ฝางนอก

                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการ

 • นางสาวจตุพร ยตะโคตร

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวชริกา ไชยเดช

               ตำแหน่ง ครู
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววราภรณ์ แสงกล้า

               ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายรณชัย ใจคำ

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

           ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

                 ตำแหน่ง ครู

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ครูธุรการ

 • นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางศริญญา ศรีภูวงศ์

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

          ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายยุทธนา แสงคำ

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววิภาดา รันระนา

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววันธุการณ์ จันทะคุณ

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายทนงศักดิ์ อินนุรักษ์

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวพรสุดา พานคำ

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางนิตยา นิลโชติ

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นายศิริโชค กองเฉย

          ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวอมรัตน์ จันทะนาม

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวนงนุช กิ่งแก้ว

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างข้อมูลบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ข้าราชการ 22 คน
พนักงานราชการ 9 คน
ครูอัตราจ้าง 6 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 32 คน
จ้างเหมาบริการ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 73 คน

Visitors: 81,044