บุคลากรและกลุ่มงาน

 • นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน

              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • นางสาวฐิติพร สิมสวัสดิ์

                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการ

 • นางสาวจตุพร ยตะโคตร

                 ตำแหน่ง ครู
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววาดตะวัน แก้ววันทา

            ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

           ตำแหน่งครู
 • นางสาวสุรัตนา ทิพนนท์

           ตำแหน่ง ครู
 • ว่าที่ ร.ต.สันติ กุลเทียนประดิษฐ์

           ตำเเหน่ง ครู
 • นายรณชัย ใจคำ

             ตำแหน่ง ครู
 • นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์

               ตำแหน่ง ครู
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

               ตำแหน่ง ครู
 • นายทวีวิทย์ กินโนนกอก

          ตำแหน่ง ครุ
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

         ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายสุกฤษฏิ์ วงอุคะ

           ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายกฤษกร เสามั่น

       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวนิตยา คำสามารถ

       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวดุจดาว กว้างสวาสดิ์

      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวปันพร เพียสา

        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวพาสินี บัวกุม

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวปาริชาติ บุตรโยธี

              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวบงกช เอื้อทวีสัมพันธ

          ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวศุภธินันท์ เกษนิล

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวกิตติยา จาสมพงศ์พิทักษ์

         ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายจามร ชูสกุล

           ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาววงศ์วิวรรณ คำกิ่ง

        ตำแหน่ง ครูผู้ช่าย
 • นางจิรัญญา วันเพ็ญ

          ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

          ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายชนาวุธ สระคูพันธุ์

          ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายณัทสกลพัชร สุจันทร์ศรี

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวนุชรินพร ไพรสณฑ์

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ครูธุรการ

 • นายทนงศักดิ์ อินนุรักษ์

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางศริญญา ศรีภูวงศ์

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายวรายุทธ ศรีระวิ

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายยุทธนา แสงคำ

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววีรดา ไวโสภา

     ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายศิริโชค กองเฉย

         ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 • นางสาวอมรัตน์ จันทะนาม

        ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 • นางสาวพรสุดา พานคำ

   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวนงนุช กิ่งแก้ว

            ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 • นางสาวกิตยาภรณ์ จุระ

        ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวชดา ธรเกีรติโภคิน

       ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างข้อมูลบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ข้าราชการ 22 คน
พนักงานราชการ 9 คน
ครูอัตราจ้าง 6 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 32 คน
จ้างเหมาบริการ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 73 คน

Visitors: 127,070