กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางเกศณี พรมเทศ

                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

                 รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางภัทรี เสามั่น

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางมณีรัตน์ คำศรี

               ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

               ตำแหน่ง ครููผู้ช่วย
 • นางสาววันธุการณ์ จันทะคุณ

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ
Visitors: 54,174