กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางเกศณี พรมเทศ

                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางจตุพร วังทะพันธ์

                 รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววราภรณ์ แสงกล้า

                    ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา

                 ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวภคอร ละอำคา

                    ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

               ตำแหน่ง ครููผู้ช่วย
 • นางสาววันธุการณ์ จันทะคุณ

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       
 • นายรณชัย ใจคำ

            ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

                ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวชริกา ไชยเดช

                ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

                ตำแหน่ง ครู
 • นางศรินญา ศรีภูวงศ์

                ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 • นายศิริโชค กองเฉย

              ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
Visitors: 67,262