กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางสาวมณีรัตน์ สิทธิศักดิ์

  -----------หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ--------
 • นางสาวภคอร ละอำคา

  --------รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ--------
 • นางภัทรี เสามั่น

 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

 • นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

  ---เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ---
Visitors: 49,218