กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางจตุพร วังทะพันธ์

                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

                 รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาววราภรณ์ แสงกล้า

                    ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       
 • นายศริโชค กองเฉย

               ตำแหน่ง ครููอัตราจ้าง
 • นางศรินญา ศรีภูวงค์

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวอมรรัตน์ จันทะนาม

                ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Visitors: 83,907