กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • นางสาวชริกา ไชยเดช

               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
  • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

            ตำแหน่ง รองหัวหน้า
  • นางสาวปันพร เพียสา

                 ตำแหน่ง ครู


Visitors: 96,693