กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวภคอร ละอำคา

                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

                      ตำแหน่ง รองหัวหน้า
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                ตำแหน่ง ครู
 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

                ตำแหน่ง ครู
 • นางเยาวภา แสงคำ

  ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 • นางสาวชริกา ไชยเดช

                ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายรณชัย ใจคำ

                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

          ตำแหน่ง พนักงาราชการ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ


Visitors: 67,262