กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

              รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

              ครู
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย     
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
Visitors: 85,575