กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • นางสาวกิรณา สวาทวงค์

               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

              รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

              ตำแหน่ง ครู      
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

              ตำแหน่ง ครู      
 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ     
 • นางสาววิภาดา รันระนา

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

                ตำแหน่ง ครู
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายรณชัย ใจคำ

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวภคอร ละอำคา

                ตำแแหน่ง ครู
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                ตำแหน่ง ครู
Visitors: 67,262