กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • นางสาวกิรณา สวาทวงค์

  ---------หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ-------
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

  -------รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ------
 • นางชญานิน อุณหพันธ์

 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

  - เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ -
Visitors: 49,218