กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • นางสาวกิรณา สวาทวงค์

               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

              รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

              ตำแหน่ง ครู      
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

              ตำแหน่ง ครู      
 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ     
 • นางสาววิภาดา รันระนา

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

                          ตำแหน่ง ครู
             เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Visitors: 54,174