กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

              รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี

              ตำแหน่ง ครู      
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

              ตำแหน่ง ครู      
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
Visitors: 81,044