กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นางสาวภคอร ละอำคา

                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นายวีระศักดิ์ สารกรณ์

                ตำแหน่ง ครู
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

                ตำแหน่ง ครู
 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายยุทธนา แสงคำ

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวพิมศิริ เงินนา

                          ตำแหน่ง ครู
                 เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป
Visitors: 55,237