กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นายสนั่น อุทธาพงษ์

                   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาวชริกา ไชยเดช

                  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา

                ตำแหน่ง ครู
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

                ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายยุทธนา แสงคำ

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาววิภาดา รันระนา

                ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

                              ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวภคอร ละอำคา

                    ตำแหน่งครู
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

                ตำแหน่ง ครูธุรการ
Visitors: 67,130