วิสัยทัศน์

เด็กพิการในจังหวัดเลย เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


Visitors: 127,070