วิสัยทัศน์


เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชน 

มีสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กพิการให้สืบค้น 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ให้บริการทั่วถึง เสมอภา

Visitors: 83,910