พันธกิจ 
                ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้เอื้อประโยชน์แก่เด็กพิการ ครอบครัว และชุมชน

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

3. เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

Visitors: 81,046