พันธกิจ (Mission)

                 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้เอื้อประโยชน์แก่เด็กพิการ ครอบครัว และชุมชน

                 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กพิการ

                 3. เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

                 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                 6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน


Visitors: 127,079