ประวัติความเป็นมา

         

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

 

             ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2543 โดย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายนพดล ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ตามคำสั่งกรมสามัญ ที่ 1512/2543 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2543 สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา มีสำนักงานตั้งอยู่               ที่อาคารห้องประชุม สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย เลขที่ 99/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย (นายสุเทพ ทิพรส)               ให้ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการใหม่ได้ยุบสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดรวมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และใช้สำนักงานสามัญศึกษา              จังหวัดเลย เป็นสำนักงานชั่วคราวเรื่อยมา

 

             ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้ย้ายออกมาตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 445 หมู่ 4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ประชาชนใช้ร่วมกันซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลตำบลนาอาน ผ่านประชาคมหมู่บ้าน อนุญาตให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้ที่ดินดังกล่าวและเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน   ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ลย 955 ประเภทแบบทะเบียน ทั่วไป (แบบ ทร.01) เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

 

                     1) นายนพดล  ธุลีจันทร์          ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.2543 - 2553

 

                     2) นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม       ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.2553 - 2563

 

                     3) นางสาวชนัญภรณ์  จันทะวันดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน

 

Visitors: 127,077