ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา                 เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายนพดล ธุรจันทร์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารห้องประชุมสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดเลย (ในขณะนั้น)
            ปัจจุบันได้ย้ายออกมา ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 445 หมู่ 4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ตรงข้าม รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์) เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีนายนิรัติศัย  ชิณกะธรรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
           ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนจัดหา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการให้ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่เด็กพิการทั้ง 9 ประเภท และมีโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เพื่อให้บริการเด็กตามบ้านหรือในพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ทุนละ 5,000 บาทต่อปี
Visitors: 82,651