บทบาทหน้าที่

ภารกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

             ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการและดำเนินงาน ดังนี้

             1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Early Intervention : EI ) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             2. พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ คณะครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

             3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

             4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services) 

             5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา

             6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

             7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเลย

Visitors: 128,688