ขั้นตอนการขอรับบริการ

การขอรับบริการ

ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีพัฒนาการ ไม่สมวัยหรือพิการทุกประเภทเข้ารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

    คุณสมบัติของผู้รับบริการ

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้อน

หลักฐานการขอรับบริกา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาสูติบัตร
4. เอกสารรับรองความพิการ
5. สมุดประจำตัวคนพิการ
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 130,467