ขั้นตอนการขอรับบริการ

การขอรับบริการ

ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีพัฒนาการ ไม่สมวัยหรือพิการทุกประเภทเข้ารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 คุณสมบัติของผู้รับบริการ

1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3.บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4.บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
5.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7.บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8.บุคคลออทิสติก
9.บุคคลพิการซ้อน

หลักฐานการขอรับบริกา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาสูติบัตร
4. เอกสารรับรองความพิการ
5. สมุดประจำตัวคนพิการ
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 74,109