งานคูปองการศึกษา

การส่งเอกสารการสมัครหน่วยที่ต้องใช้ (1 ชุด ต่อ 1 โรงเรียน)
        1. ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป.10)
        2. สำเนาบัตรผู้อำนวยการ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
การส่งเอกสารการสมัครผู้ให้บริการ (ครู 1 คน ต่อ 1 ชุด)(ครู1คนสอนเสริมได้5คน)
        1. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป.13)
        2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ + สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        3. สำเนาเอกสารทางการศึกษา
การทำแผน IEP
        1. แบบคำขอสื่อ (คป 01) สื่อต้องตรงกับแผนในข้อ 6 วันที่ ให้ลงวันเดียวกับวันเริ่มใช้แผน
        2. การเขียนจุดประสงค์ ให้มีฟอร์มคือ ใคร ,ทำอะไร ,เมื่อไหร่
        3. เป้าหมาย 1 ปี นำมาจากจุดด้อยที่ต้องพัฒนา ให้มี 1 หรือ 2 ข้อใหญ่ๆ   
        4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ให้แยกเป็นลำดับขั้นตอนการพัฒนาจาก เป้าหมาย 1 ปี โดยกำหนดตามระยะเวลา เช่น ภายในเดือนมิถุนายนให้เด็กต้องทำได้ถึงไหน  เดือนต่อๆไป ให้เด็กต้องทำได้ถึงไหน จนครบปีการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลให้ตั้งเกณฑ์การผ่าน 70 % ขึ้นไป
        3. ในข้อ 6 (ตารางการขอสื่อ) ให้เน้นเรื่องเหตุผลการขอสื่อให้สอดคล้องกับแผน (แนะนำให้ขอสื่อ รหัส B + สอนเสริม รหัส CS0101 ราคาหน่วยละ 50 บาท)
        4. วันที่ประชุมแผนให้ลงวันที่ก่อน เริ่มใช้แผน อย่างน้อย 7 วัน

** การส่งเอกสาร /  คน**
        1. คป 01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
        2. แผน IEP
        3. เอกสารเด็ก เช่น บัตรคนพิการ,ใบรับรองแพทย์,แบบคัดกรอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
        4. คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ( 1ชุด/ร.ร. )


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 128,690