ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานคูปองการศึกษา

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานคูปองการศึกษา สำหรับหน่วยบริการโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 25..
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 

ปีการศึกษา 25..

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

1 - 30 เมษายน 

- ประเมินและคัดกรองนักเรียน

1 – 10 พฤษภาคม 

- จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ประชุมผู้ปกครอง 

    วันเริ่มใช้แผน 16 พฤษภาคม 
     วันสิ้นสุดการใช้แผน 15 พฤษภาคม  (หรือ 31 มีนาคม )

15 พฤษภาคม 

– 30 มิถุนายน 

- นำส่งเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ

   1.ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป 10)

   2. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป 13)

- นำส่งเอกสารเพื่อขอคูปองการศึกษา

   1. แบบคำขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ (คป 01)

   2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

   3. เอกสาร ของผู้เรียน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์ หรือแบบคัดกรอง พร้อมด้วย แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป 04)

31 กรกฎาคม 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ตรวจสอบเอกสาร IEP และเอกสารการสมัครหน่วยผู้ให้บริการ

1 - 15 สิงหาคม 

- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ชะลอหรือยกเลิกขอรับเงินอุดหนุน

16 - 20 สิงหาคม 

- จัดพิมพ์คูปองการศึกษาแล้วเสร็จ

20 สิงหาคม  - 31 มีนาคม 

- มอบคูปองการศึกษาแก่ผู้ปกครองและออกให้บริการ

31 มีนาคม 

- ผู้ให้บริการส่งเอกสารการขอเบิกเงินการให้บริการตามคูปองการศึกษา

1 - 30 เมษายน 

- คณะกรรมการตรวจสอบคูปองการศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคูปองการศึกษา

15 พฤษภาคม

-เบิกจ่ายเงินคูปองการศึกษา ให้แล้วเสร็จ

 

หมายเหตุ      ในกรณีที่เป็นเด็กที่คัดกรองพบในระหว่างปีการศึกษาหรือหลังจากครบกำหนดแจ้งความประสงค์ขอคูปอง ทางโรงเรียนยังสามารถนำส่งเอกสารได้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจะพิจารณาเป็นกรณีไป

 

Visitors: 127,070