นิเทศการสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอนโดยมีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน การเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แนะนำเทคนิค วิธีการ การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องที่มีความแตกต่างเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการภายในร่วมนิเทศ กำกับ ติดตาม การเสนอแนะแนวทางให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนให้มากที่สุด ตามศักยภาพของผู้เรียน

Visitors: 111,883