อบรมวินัยบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

28 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการอบรมให้ความรู้วินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีสำหรับข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกคน ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้

Visitors: 111,880