นิเทศหน่วยบริการภายในจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม หน่วยบริการภายในจังหวัดเลย โดย มีการออกตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำเอกสาร สื่อการสอน พร้อมกับการสร้างบรรยากาศรอบๆ เพื่อให้เกิดสิ่งเร้าให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ พร้อมให้บริการสำหรับเด็กพิการภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เกิดความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ ผู้ปกครองมีความรู้ สามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กพิการ สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Visitors: 128,691