การประชุมชี้แจงแนวทางการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ (คูปองการศึกษา)

10 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการได้รับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง ระเบียบข้อปฏิบัติ ตลอดจนมีความชัดเจนต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษา และนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ร่วมในการประชุม พร้อมกับคณะครู บุคลากร ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล โดยมีโรงเรียนเรียนรวมเข้าร่วมประชุม มีการชี้แจงและการแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการจัดทำและการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องตามกฏกระทรวง เพื่อให้เกิดแนวทางและการปฏิบัติที่ตรงกะันในการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป

Visitors: 111,884