ทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ฯ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศ ประจําปี 2562 จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จํานวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 515,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้กําหนดวันรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2562....

Visitors: 58,789