ทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกำหนดการรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ฯ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศ ประจําปี 2563 จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จํานวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้กําหนดรายละเอียดการรับทุนดังนี้

Visitors: 67,262