มุฑิตาจิต จังหวัดเพชรบูรณ์

14 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับร่วมแสดงมุฑิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Visitors: 111,875