การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย  ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คำชี้แนะ แก้ไขปัญหา การให่้บริการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานให้เกิิดประโยชน์สููงสุดต่อทางราชการ พร้อมกับสามารถดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือผู้พิการและผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การใช้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ต่างๆ ในการฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กพิการได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ต่อไป

Visitors: 111,876