นักศึกษาจากม ม.ราชภัฎเลยเข้าร่วมทำกิจกรรม

นักศักษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยเข้าร่วมทำกิจกรรมและสังเกตการสอน

        20 กันยายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาตร์ เข้าทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในช่วงเช้า และการสังเกตการสอนภายในห้องเตรียมความพร้อมตามทักษะต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน พร้อมกันนั้นนักศักษายังได้ร่วมกันเลี้ยงขนมให้กับเด็กๆ ภายในศูนย์ฯ อีกด้วย

Visitors: 128,690