พัฒนาบุคลากร

8-9 ตุลาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แก่นายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้รับทราบพร้อมกับการบรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ สื่อ เทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับการพัฒนาการช่วยเหลือผู้พิการที่มารับบริการ ในการจัด สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ขยายผลการอบรมสััมมนาทางวิชาการ ประชุมในหน่วยงานต่างๆ ให้กับบุคลากรได้รับรู้ รับทราบ นำไปปฏิบัติพัฒนาองค์กร และนำไปใช้จริงร่วมกับผู้พิการได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

Visitors: 111,884