จัดกิจกรรมลอยกระทง

11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีคณะครู บุคลากรเข้าร่วม วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่สืบทอดกันมา รักษา และต่อยอด ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกระทงร่วมกัน พร้อมกับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วย

Visitors: 111,875