มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่28 พ.ย. 62 เวลา 08.00น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีในการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ น่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 103 ทุน มูลค่า 515,500 บาท และภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 15 ทุน มูลค่า 80,000 บาท ร่วมทั้งสิ้น 118 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท

นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานยากจนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 10,633 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,165,000 บาท (ห้าสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับจังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงิน 515,000บาท การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีภาคเอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 14 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,000บาท โดยบริจาคท่านละ 5,000บาท ได้แก่ 1)ผู้อำนวยการอนุช ธรรมวรรณ 2) คุณครูตวีทิพ ทับสุริย์ พร้อมครอบครัว 3.นางชญานิน อุณหพันธ์และนายวชิระ บุบผามะตะนัง 4) ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก จังหวัดเลย 5) ผู้อำนวยการนิรัติศัย ชิณกะธรรม พร้อมครอบครัว 6) คุณอุราวรรณ มาเช พร้อมครอบครัว 7) คุณครูอภิวิชญ์ สาแก้ว พร้อมคณะ 8) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธรรม คุณนุชนาถ ลิมปิษเฐียร 9) ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเลย 10)ผู้อำนวยการสุนทร แดนดี 11)คุณเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ 12)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติภัณฑ์ 13) คุณสิงห์ คุณราตรี เมตตาปัญญาเลิศ ห้างอนัน และ 14) แพทย์หญิงอุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ จำนวน 10,000บาท โดยมีนักเรียนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 103 คน

Visitors: 111,877