กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและประชุมประจำเดือน

12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นำโดยนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยพระวิทยากร พระครู ปลัดชวโรจน์ อติจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรีผดุงวนาราม บ้านฟากนา อ.เมือง จ.เลย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เรื่องธรรมะกับการปฏิบัติงาน” โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการการตรวจสอบสุขภาพจิตที่ดี โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกบรรยาย และทำ Workshop ร่วมกันในการประเมินสภาพจิตของแต่ละคน พร้อมกันนั้นยังมีการจัดประชุมประจำเดือน ครังที่ 1, 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภูหลวง โดยมีข้อราชการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

Visitors: 127,070