คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

 • นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน

                            ผู้อำนวยการ
                      ประธานคณะกรรมการ
 • นางเกศณี พรมเทศ

               กรรมการ
 • นายสนั่น อุทธาพงษ์

                กรรมการ
 • นางสาวสุรัตนา ทิพย์นนท์

                     กรรมการ
 • ว่าที่ ร.ต.สันติ กุลเทียนประดิษฐ์

                    กรรมการ
 • นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์

  กรรมการ
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

        กรรมการ
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

        กรรมการ
 • นายณัทสกลพัชร สุจันทร์ศรี

  กรรมการ
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

  กรรมการและเลขานุการ
 • นายสุกฤษฏิ์ วงอุคะ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวกิตติยา จาสมพงศ์พิทักษ์

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 127,080