คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

 • นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน

                            ผู้อำนวยการ
                      ประธานคณะกรรมการ
 • นางสุนทรี ฝางนอก

                     รองประธานกรรมการ
 • นางเกศณี พรมเทศ

               กรรมการ
 • นายสนั่น อุทธาพงษ์

                กรรมการ
 • นางจตุพร วังทะพันธ์

                     กรรมการ
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                    กรรมการ
 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

  กรรมการและเลขานุการ
 • นายรณชัย ใจคำ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางเยาวภา แสงคำ

       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 81,046