หลักสูตรการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๕๖๔ศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๕๖๔

สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา           ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้มีการพัฒนาการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลังสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษตามประเภทความพิการของผู้เรียนและสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรเพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน          จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะที่จำเป็นเฉพาะความพิการ เป็นคนดี มีวินัย สำนักความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต

          ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาจนแล้วเสร็จ  สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการต่อไป

Visitors: 127,070