กิจกรรม

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ที่จัดขึ้นภายในแลภายนอก รววมถึงการออกเยี่ยมบ้านเให้บริการสำหรับเด็กพิการที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์ โดยครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพ และร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองในการค้นหาเด็กพิการตามบ้าน จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

  • IMG_2160.JPG
   โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคล 4 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอ...
  • IMG_1435.JPG
   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมก...
  • IMG_1352.JPG
   7 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู | กิจกรรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชนเพื...
  • 423362.jpg
   5-9 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรง...
  • 13
   3 สิงหาคม 2562 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมื...
  • IMG_0933 (Large)
   2 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษ...
  • IMG_0298.JPG
   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันอ...
  • IMG_0221.JPG
   วิทยากรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 26-27 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในการประ...
  • 408880.jpg
   รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 25 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมรับการตรวจราชการจาก ท่านเฉลิมชนม์ แน่นหน...
  • IMG_0124 (Large).JPG
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 19 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และคณะข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินโครงการ “ปล...
  • 230762 ออกนิเทศเด็กพิการตกหล่นอำเภอหนองหิน_๑๙_19.jpg
   ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและสำรวจเด็กพิการตกหล่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ผู้บริหาร บุคลากร ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการอำเภอภายในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมทั้งสำรวจเด็กพิการรายชื่อท...
  • 150762ถวายเทียน_๑๙๐๗๑๗_0087 (Large)
   15 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั...
  • 92740.jpg
   มินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1 Run for Children with Disabilities 14 กรกฎาคม 2562 คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1 Run for Children with Dis...
  • IMG_9745 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคณะครูนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำ...
  • IMG_9782 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง นางสาวทาริกา...
  • นิเทศการสอน250662_๑๙๐๗๐๓_0015.jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอนโดยมีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน การเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แนะนำเทคนิค วิธีการ การสอนสำหร...
  • IMG_9636 (Medium).JPG
   28 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการอบรมให้ความรู้วินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีสำหรับข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกคน ในการปฏิบัติงาน...
  • 378186.jpg
   24 มิถุนายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก...
  • 20190624_081910 (Medium).jpg
   24 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการเสวนา “เว้าจาพาข้าวงาย” (สภากาแฟ) ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในงานโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังห...
  • IMG_9497 (Medium).JPG
   20 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถาน...
  • 01 (Medium).jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม หน่วยบริการภายในจังหวัดเลย โดย มีการออกตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำเอกสาร สื่อการสอน พ...
  • 02.JPG
   10 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการได้รับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมสอ...
  • 66737778_386764698633544_1252520258602795008_n.jpg
   พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราชและวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 11 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และคณะข้าราชการครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด...
  • 57794.jpg
   โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 3 6 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง...
Visitors: 49,218