กิจกรรม

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ที่จัดขึ้นภายในแลภายนอก รววมถึงการออกเยี่ยมบ้านเให้บริการสำหรับเด็กพิการที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์ โดยครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพ และร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองในการค้นหาเด็กพิการตามบ้าน จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

  • IMG_9745 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคณะครูนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำ...
  • IMG_9782 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง นางสาวทาริกา...
  • นิเทศการสอน250662_๑๙๐๗๐๓_0015.jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอนโดยมีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน การเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แนะนำเทคนิค วิธีการ การสอนสำหร...
  • IMG_9636 (Medium).JPG
   28 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการอบรมให้ความรู้วินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีสำหรับข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกคน ในการปฏิบัติงาน...
  • 378186.jpg
   24 มิถุนายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก...
  • 20190624_081910 (Medium).jpg
   24 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการเสวนา “เว้าจาพาข้าวงาย” (สภากาแฟ) ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในงานโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังห...
  • IMG_9497 (Medium).JPG
   20 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถาน...
  • 01 (Medium).jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม หน่วยบริการภายในจังหวัดเลย โดย มีการออกตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำเอกสาร สื่อการสอน พ...
  • 02.JPG
   10 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการได้รับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมสอ...
Visitors: 45,463