กิจกรรม

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ที่จัดขึ้นภายในแลภายนอก รววมถึงการออกเยี่ยมบ้านเให้บริการสำหรับเด็กพิการที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์ โดยครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพ และร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองในการค้นหาเด็กพิการตามบ้าน จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

  • IMG_4351.JPG
   11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประชุมประจำเดือน โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานร่วมกันแจ้งข้อราชกา...
  • IMG_4285 (Large).JPG
   11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีคณะครู บุคลากรเข้าร่วม วัตถุประสงค...
  • IMG_4163.JPG
   7 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นำโดยนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ นายอนุช ธรรมวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะจาก Ingredion Team Build...
  • IMG_4079.JPG
   6 พฤศจิกายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมแสดงความยินดี กับนายอุทิตร น้อยใย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศ...
  • IMG_3900.JPG
   2 พฤศจิกายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับการตรวจจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายก...
  • o11208fbaad1ea273e1ebde31b50839ab_4620693218512598114_๑๙๑๑๐๕_0001.jpg
   15 ตุลาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 ครั้...
  • IMG_3824.JPG
   23 ตุลาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวร...
  • 101062เยี่ยมบ้านเด็กอ.เมือง_๑๙๑๑๐๔_0011.jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกให้บริการเยี่ยมบ้านเด็กพิการตามบ้าน พร้อมกับติดตาม ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ปกครองภายในอำเภอเมือง โดยมีนักสหวิชาชีพทำงานร่วมกับครูกา...
  • นิเทศงานห้องเรียนเด็กป่วย รพ.เลย 101062_๑๙๑๑๐๔_0003.jpg
   10 ตุลาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ได้ให้คำเสนอแ...
  • IMG_3410.JPG
   8-9 ตุลาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แก่นายอนุช ธร...
  • 79478.jpg
   30 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ จังหวัดเลย (โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว : โฆษณ...
  • 79775.jpg
   ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศ...
  • รับคูปองรอบ2_๑๙๐๙๒๓_0050.jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ทำพิธีมอบคูปองให้กับโรงเรียนเรียนรวม ...................................................................... 23 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร...
  • โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่_๑๙_4.jpg
   23 กันยายน 2562 คณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรง...
  • 20190920_114538.jpg
   นักศักษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยเข้าร่วมทำกิจกรรมและสังเกตการสอน 20 กันยายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาตร์ เข้าทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศ...
  • IMG_2841.JPG
   ผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมทำกิจกรรมและมอบสิ่งของร่วมกับเด็กพิเศษ 19 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจาก คุณเอก ณัฐกร พัฒนชัยกุล, อ.สดศรี สุทธิบุญ ...
  • มุทิตาจิต140962_๑๙๐๙๑๗_0068.jpg
   14 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมา...
  • IMG_2237.JPG
   17 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หน...
  • 17 06 62 นิเทศหน่วยภูเรือ ด่านซ้าย_๑๙๐๙๑๗_0004.jpg
   17 กันยายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศติดตาม การให้บริการในหน่วยบริการด่านซ้าย และหน่วยบริการภูเรือ จ.เลย โด...
  • IMG_2235.JPG
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คำชี้แนะ แก้ไขปัญหา การให่้บริการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เป็นไปใน...
  • ca54669373faf6e3bd747ed0b50a0d9bb_26676862_๑๙๐๙๑๗_0003.jpg
   10 กันยายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ได้ให้คำเสนอ...
  • IMG_2160.JPG
   โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคล 4 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอ...
  • IMG_1435.JPG
   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมก...
  • IMG_1352.JPG
   7 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู | กิจกรรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชนเพื...
  • 423362.jpg
   5-9 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรง...
  • 13
   3 สิงหาคม 2562 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมื...
  • IMG_0933 (Large)
   2 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษ...
  • IMG_0298.JPG
   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันอ...
  • IMG_0221.JPG
   วิทยากรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 26-27 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในการประ...
  • 408880.jpg
   รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 25 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมรับการตรวจราชการจาก ท่านเฉลิมชนม์ แน่นหน...
  • IMG_0124 (Large).JPG
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 19 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และคณะข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินโครงการ “ปล...
  • 230762 ออกนิเทศเด็กพิการตกหล่นอำเภอหนองหิน_๑๙_19.jpg
   ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและสำรวจเด็กพิการตกหล่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ผู้บริหาร บุคลากร ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการอำเภอภายในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมทั้งสำรวจเด็กพิการรายชื่อท...
  • 150762ถวายเทียน_๑๙๐๗๑๗_0087 (Large)
   15 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั...
  • 92740.jpg
   มินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1 Run for Children with Disabilities 14 กรกฎาคม 2562 คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1 Run for Children with Dis...
  • IMG_9745 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคณะครูนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำ...
  • IMG_9782 (Medium).JPG
   10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง นางสาวทาริกา...
  • นิเทศการสอน250662_๑๙๐๗๐๓_0015.jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอนโดยมีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน การเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แนะนำเทคนิค วิธีการ การสอนสำหร...
  • IMG_9636 (Medium).JPG
   28 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการอบรมให้ความรู้วินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีสำหรับข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกคน ในการปฏิบัติงาน...
  • 378186.jpg
   24 มิถุนายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก...
  • 20190624_081910 (Medium).jpg
   24 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการเสวนา “เว้าจาพาข้าวงาย” (สภากาแฟ) ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในงานโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังห...
  • IMG_9497 (Medium).JPG
   20 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถาน...
  • 01 (Medium).jpg
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม หน่วยบริการภายในจังหวัดเลย โดย มีการออกตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำเอกสาร สื่อการสอน พ...
  • 02.JPG
   10 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการได้รับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมสอ...
  • 66737778_386764698633544_1252520258602795008_n.jpg
   พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราชและวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 11 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และคณะข้าราชการครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด...
  • 57794.jpg
   โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 3 6 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง...
  • IMG_4484.JPG
   14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ต้อนรับคณะจาก Ingredion Team Building 2019 มอบสิ่งของให้กับเด็กพิเศษ ภายในศูนย์ฯ โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด...
  • IMG_4413.JPG
   14 พฤศจิกายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เ...
Visitors: 52,043