กิจกรรม

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ที่จัดขึ้นภายในแลภายนอก รววมถึงการออกเยี่ยมบ้านเให้บริการสำหรับเด็กพิการที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์ โดยครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพ และร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองในการค้นหาเด็กพิการตามบ้าน จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 128,690